Obligacje skarbowe

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


Obligacje skarbowe

W zależności od rodzaju emitenta obligacje możemy podzielić na: obligacje skarbowe, obligacje komunalne, obligacje korporacyjne (przedsiębiorstw) i obligacje bankowe.

Obligacje skarbowe to obligacje emitowane przez Skarb Państwa. Obligacje (bond) to instrumenty finansowe dłużne rynku kapitałowego, w którym emitent obligacji (strona krótka – emitent) zobowiązuje się posiadaczowi obligacji (strona długa – obligatariusz) do wypłacenia w ustalonym terminie wartości nominalnej wraz z odsetkami (jeżeli występuje oprocentowanie).

 Cechą charakterystyczną obligacji jest:

Rentowność jest wskaźnikiem najczęściej wyrażanym procentowo jako stosunek zysku do danej wielkości finansowej a jej miarą jest stopa rentowności. W znacznej mierze zależy ona od ryzyka inwestycyjnego.

Na rynku obligacji mamy do czynienia z dwoma rodzajami ryzyka: ryzykiem kredytowym oraz ryzykiem stopy procentowej.

Podstawowym elementem ryzyka kredytowego jest ryzyko niedotrzymania warunków umowy. W praktyce do jego oceny wykorzystuje się ratingi obligacji, a pomija się dość skomplikowane metody matematyczne. Zapewniają je trzy największe agencje ratingowe: Agencja Moody’s, Fitch Ratings i Standard & Poor’s. Wyróżnia się kategorie ratingowe inwestycyjne „A”, spekulacyjne „B” i mocno spekulacyjne „C”. Do kategorii spekulacyjnych należą podmioty o bardzo dużym ryzyku, w tym także tz. obligacje śmieciowe. Dotychczas obligacje skarbowe większości krajów traktowane były przez inwestorów jako obligacje pozbawione ryzyka niedotrzymania umowy i wykorzystywane do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Jednak ostatnie zawirowania wokół zadłużenia Grecji spowodowały, że agencje ratingowe mocno ucierpiały na wiarygodności i uzmysłowiły inwestorom, że żaden instrument finansowy nie jest wolny od ryzyka.

Ryzyko stopy procentowej oznacza, że w wyniku zmian stopy procentowej, możemy otrzymać stopę zwrotu znacznie różniącą się od oczekiwanej ( wyższą lub niższą) lub stopę zwrotu równą jeżeli takie zmiany nie występująWystępują dwa rodzaje ryzyka stopy procentowej: ryzyko ceny i ryzyko reinwestowania. Ryzyko ceny występuje, gdy chcemy sprzedać obligacje przed terminem wykupu. Natomiast ryzyko reinwestowania związane jest z reinwestowaniem odsetek, których stopa zależeć będzie od stóp procentowych.

Obligacje skarbowe dzielą się na obligacje oszczędnościowe i obligacje rynkowe.

obligacje skarbowe

Rys. Podział obligacji skarbowych.

Oszczędnościowe obligacje skarbowe są oferowane przez Skarb Państwa wyłącznie osobom fizycznym. Są to obligacje skarbowe:

  • dwuletnie o stałym oprocentowaniu;

  • czteroletnie obligacje indeksowane;

  • dziesięcioletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu, opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym.

Oszczędnościowe obligacje skarbowe nie są przedmiotem handlu na GWP, natomiast mogą być przedmiotem obrotu na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umowy sprzedaży lub darowizny. Skarb Państwa emituje obligacje oszczędnościowe co miesiąc o wartości nominalnej 100zł.

Rynkowe obligacje skarbowe są dostępne dla wszystkich podmiotów z wyjątkiem podmiotów finansowych, spółek akcyjnych i spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie są to trzyletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu z sześciomiesięcznym okresem kapitalizacji. Rynkowymi obligacjami skarbowymi możemy obracać zarówno na GPW za pośrednictwem biur maklerskich lub bezpośrednio z rachunku rejestrowego lub na rynku wtórnym nieregulowanym na podstawie umów sprzedaży lub darowizny.

Jak widzimy Skarb Państwa oferuje różnorodne obligacje skarbowe. W przypadku obligacji o stałym oprocentowaniu od momentu zawarcia kontraktu oprocentowanie jest stałe i znane obligatariuszowi. Natomiast obligacje o zmiennym oprocentowaniu są zależne od tz. stopy referencyjnej (jest nią przeciętna stopa oprocentowania kredytów na rynku międzybankowym lub stopa rentowności bonów skarbowych), która jest znana na początku każdego kolejnego okresu odsetkowego. Do obligacji o zmiennym oprocentowaniu zalicza się także obligacje indeksowane. W przypadku tych obligacji, oprocentowanie zależne jest od określonego indeksu, przeważnie stopy inflacji.

Wybór obligacji skarbowych przez inwestora zależeć powinna od okresu inwestycyjnego i prognozowanej inflacji. Jeżeli prognozy przewidują spadek inflacji dobrą inwestycją będzie zakup obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu. Gdy przewidujemy wzrost inflacji powinniśmy wybierać obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu z jak najczęstszym okresem kapitalizacji.

Zobacz także interesujące frazy:

  • obligacje skarbowe oprocentowanie;

  • obligacje skarbowe podatek belki;

  • obligacje skarbowe 10 letnie;

  • obligacje skarbowe zakup;

  • obligacje skarbowe rentowność;

  • obligacje skarbowe 2 letnie.